PATANJALI POWER VITA 500 GM

195.00

Ingredients

Ashwagandha

Shatavari

Shankhpushpi

Brahmi

Soya

Gram

Coco powder

Guar gum

Sugar

Milk

Samudri lavan

Sajjkhar

Moti pisti

Praval pishti

Liquid malt

Gms

Mdp

Ev powder

Chocolate

Chocolate b

PATANJALI POWER VITA 500 GM

195.00